VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1                  ALGEMEEN

 

1.1.              Deze algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden, hier­na: "algemene leveringsvoorwaar­den" zijn van toepassing op alle aanbie­dingen, offertes en overeenkom­sten waarbij Cook´s Mate BV (h.o.d.n.: "Cook´s Mate"), hierna te noemen: Cook´s Mate, goe­de­ren en/of diensten levert aan ko­per/opdrachtge­ver, hierna te noemen: "Opdrachtge­ver".

 

1.2               Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Cook´s Mate alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderin­gen schriftelijk heeft bevestigd.

 

1.3               Indien enige bepaling van de algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cook´s Mate en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernie­tigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernie­tigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

1.4               Eventuele inkoop - of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukke­lijk anders overeenkomen.

 

1.5               Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of onderne­mingen worden aange­duid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Cook´s Mate geslo­ten overeenkomst.

 

2                  Aanbod en overeenkomst

 

2.1               Alle aanbiedingen van Cook´s Mate - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, specificaties, schema's, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan - zijn vrij­blijvend, tenzij anders is overeengekomen.

 

2.2               Indien een offerte van Cook´s Mate een (vrijblijvend) aanbod bevat en dit aanbod door Op­drachtge­ver wordt aanvaard, heeft Cook´s Mate­ het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennis­neming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroe­pen.

 

2.3               Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Cook´s Mate een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door Cook´s Mate uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Afspraken met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Cook´s Mate alleen indien deze door Cook´s Mate schrifte­lijk zijn beves­tigd.

 

3                  Prijzen en betalingen

 

3.1               Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en adverten­ties vermelden prijzen van Cook´s Mate AF magazijn en exclusief BTW. Genoem­de prijzen gelden voor de in de offerte genoem­de presta­tie of leverings­omvang en perio­de. Meer of bijzondere presta­ties worden afzonder­lijk berekend.

 

3.2               Cook´s Mate heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaron­der mede worden verstaan, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belas­tingen, transportkos­ten, (fabriek) prijzen van toeleveran­ciers, evenals een wijziging in valutaverhou­dingen - die zijn ont­staan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst binnen drie maanden, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Verhoging van de kost­prijs geeft Op­drachtgever in dat geval het recht de overeen­komst schrifte­lijk te ontbinden.

 

3.3               Indien acceptatie van de offerte door Opdrachtgever plaats­vindt na de in de aanbieding weergegeven acceptatieperiode en Cook´s Mate de acceptatie uitdrukkelijk heeft bevestigd op grond waarvan Cook´s Mate alsnog uitvoering zal geven aan de opdracht, is Cook´s Mate gerech­tigd de daarmee samenhangende extra productiekosten aan de Opdracht­gever in rekening te brengen met een minimum van 15%.

 

3.4               Tenzij anders overeengekomen dienen betalin­gen door Opdracht­gever te ge­schieden in Euro’s waarbij 1 Euro gelijk is aan 2,20371 Euro binnen 30 dagen na factuurda­tum.

 

3.5               Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen onder verrekening van de daarop gekweekte rente wegens vertraging in de betaling.

 

3.6               Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van Cook´s Mate door de bank plaats­vindt, bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door Cook´s Mate verzilverd is.

 

3.7               Alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins voort­vloeiende uit late betaling of niet-betaling zijn voor reke­ning van Opdrachtgever. Zelfs indien Opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn beta­lings­verplichtingen zou hebben voldaan.

                  

3.8               Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Opdracht­ge­ver van rechtswege, zonder dat enige ingebreke­stelling is vereist, in verzuim en is aan Cook´s Mate vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke rente verschuldigd, waarop een gedeelte van een maand voor gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is Cook´s Mate gerech­tigd de vorde­ring ter incasso uit handen te geven. Alle met de incas­sering genoemde kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechte­lijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastge­stelde kosten, zijn door Opdrachtge­ver aan Cook´s Mate verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van ¦ 125, --.

 

3.9               Opdrachtgever kan zijn betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat Cook´s Mate haar garantie­ver­plichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

 

 

4                  Eigendomsvoorbehoud

 

4.1               Cook´s Mate behoudt zich het eigendom voor van alle aan Op­drachtge­ver geleverde zaken, zolang opdrachtgever niet volle­dig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Cook´s Mate  uit hoofde van de krachtens de overeenkomst gelever­de zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede op grond van artikel 3 verschuldigde bedragen.

 

4.2               Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voor­komend geval overge­dra­gen onder de voorwaarde dat Op­drachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedin­gen tijdig en volledig betaalt.

 

4.3               Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheids­stelling e.d. kan alleen met toe­stem­ming van Cook´s Mate geschieden. Opdrachtgever is verplicht Cook´s Mate onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbe­houd, geleverde goede­ren.

 

4.4               Bij gebreke aan betaling binnen de vervaldag en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever is Cook´s Mate gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschu­wing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever Cook´s Mate bij deze een onherroe­pelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Cook´s Mate op schadever­goeding. Teruggenomen goederen crediteert Cook´s Mate tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

 

 

5                  Leveringen

 

5.1               Alle door Cook´s Mate genoemde leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Zij zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeen­komst aan Cook´s Mate bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrij­ding van een genoemde leverings­termijn brengt Cook´s Mate niet in verzuim. Cook´s Mate is echter niet gebonden aan leve­ringstermij­nen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeen­komst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Cook´s Mate Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stel­len. In geval van over­schrijding van leverings­ter­mijnen is Cook´s Mate niet aan­sprake­lijk voor de daardoor ontsta­ne schade, tenzij de over­schrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Cook´s Mate. Leve­ring van de zaken zal ge­schie­den conform offerte van Cook´s Mate.

 

5.2               Een Opdrachtgever, die een van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij Cook´s Mate te kopen en af te halen, dient Cook´s Mate schriftelijk mee te delen indien de opdracht een einde heeft genomen.

 

                   Indien dat niet ge­schiedt, is Op­drachtge­ver aansprakelijk voor schade welke voor Cook´s Mate ­mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegege­ven die namens Opdrachtge­ver tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet (meer) gerechtigd was.

 

 

6                  Medewerkingverplichting Opdrachtgever

 

6.1               Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Cook´s Mate nauw­keurig aan te geven wanneer en waar de door Cook´s Mate te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Opdrachtge­ver is ver­plicht alle door Cook´s Mate met het oog op verzen­ding van de zaken gewens­te informatie te ver­strekken. Indien opdrachtgever geen plaats van afleve­ring aan Cook´s Mate heeft genoemd, geldt het magazijn van Cook´s Mate als plaats van aflevering en ge­schiedt opslag voor reke­ning en risico van Opdracht­gever.

 

6.2               Indien is overeengekomen, dat de zaken door Cook´s Mate in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico en reke­ning van Opdrachtgever. In dit geval geldt het magazijn van Cook´s Mate als plaats van aflevering en de toezen­ding van de factuur als kennisge­ving van opslag.

 

6.3               Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens (waaronder doch niet beperkt tot digitale bestanden) niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cook´s Mate staan of indien Opdracht­gever op andere wijze niet aan zijn verplich­tingen voldoet (door bijvoorbeeld kwalitatief inferieure bestanden/gegevens aan te leveren), heeft Cook´s Mate het recht tot opschor­ting van uitvoe­ring van de overeenkomst en heeft Cook´s Mate het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarie­ven in reke­ning te brengen.

 

 

7                  Risico

 

7.1               Tenzij anders vermeldt gaat het risico van verlies, beschadi­ging of anderszins van door Cook´s Mate geleverde zaken op het moment van aanvang van transport vanaf de fabriek/het magazijn van Cook´s Mate over op Opdrachtgever.

 

 

 

7.2               Tenzij anders overeengekomen is bij door Cook´s Mate te leveren zaken het transport voor risico van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Cook´s Mate be­paald. Tenzij anders overeengekomen zijn de te vervoeren zaken niet verze­kerd, tenzij Opdrachtge­ver dit nadruk­ke­lijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen

 

 

8                  Installatie

 

8.1               Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Cook´s Mate zorgdraagt voor installatie zal Opdrachtgever voor afleve­ring van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzake­lijke faciliteiten, ter beschikking stellen.

 

 

9                  Inspectie en reclame

 

9.1               Onverwijld nadat Cook´s Mate goederen aan Opdrachtgever heeft geleverd, zal Opdrachtgever deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen respectievelijk uiter­lijk waarneembare gebreken van de goederen dienen daarop direct, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen na afleve­ring door Cook´s Mate, schrifte­lijk door Opdrachtgever bij Cook´s Mate te worden gemeld. Opdrachtge­ver dient Cook´s Mate dan binnen de pe­riode als voor­noemd de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Opdrachtge­ver dient Cook´s Mate in de gelegen­heid te stellen de klachten te onder­zoe­ken. Bij gebreke van stipte inachtneming door op­drachtge­ver van het hierboven bepaalde vervalt iedere aan­spraak van Opdrachtgever terzake. In de handel gebruikelij­ke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.

 

9.2               Tenzij anders overeengekomen, zijn retourzendingen buiten de reclameperiode als hiervoor onder 9.1. bedoeld - zonder vooraf­gaande toestemming van Cook´s Mate - niet toege­staan. In het geval een dergelijke retourzen­ding door Cook´s Mate wordt toegestaan zal deze in beginsel door haar kosteloos worden opgehaald vanaf de plaats waar de goede­ren zijn afgele­verd.

 

 

 

10                Garanties

 

10.1             Indien niet anders overeengekomen, rust op de kwaliteit van alle geleverde goederen een garantietermijn van zeven (7) dagen welke termijn aanvangt op het moment dat van aanvang van het transport vanaf de fabriek of het magazijn van Cook´s Mate. De garantie omvat het gedu­rende garantie­ter­mijn vervan­gen, of naar keuze van Cook´s Mate naar beste vermogen her­stellen van (eventuele materi­aal - en fabri­ca­gefou­ten in de) geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoem­de garan­tieperiode gedetailleerd om­schreven schrifte­lijk bij Cook´s Mate zijn inge­diend. Alle vervan­gen goederen worden eigendom van Cook´s Mate.

 

10.2             De garantieverplichting vervalt indien fouten in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van foutieve opslag door Opdrachtgever, dan wel transport door Opdracht­gever in een ondeug­de­lijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig ge­bruik door Opdracht­gever, van buiten komende oorzaken zoals bijvoor­beeld brand - of water­schade, het ontbre­ken van serienummers of indien opdrachtgever zonder toestem­ming van Cook´s Mate wijzigingen in de zaken, of in de onderde­len die door Cook´s Mate in het kader van onder­houd of garantie zijn geleverd, aan­brengt of doet aan­brengen. De dan door Cook´s Mate gemaakte kosten, waaronder onderzoek- (met een minimum van één uur) en trans­portkosten zullen in de hierboven genoem­de gevallen tegen de alsdan bij Cook´s Mate gelden­de tarieven aan opdracht­gever in rekening worden gebracht.

 

10.3             Overigens vervalt de aanspraak op garan­tie gedurende de periode dat Opdrachtgever niet geheel dan wel niet tijdig aan enige verplich­ting van de overeenkomst heeft voldaan.

 

10.4             Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel/vervan­ging buiten het kader van deze garantie zullen door Cook´s Mate aan Op­drachtge­ver in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

 

10.5             Indien zaken worden hersteld/vervangen buiten de garantie termijn, worden op deze reparaties een garantie gegeven van zeven (7) dagen. Herstel/vervanging binnen deze termijn van zeven (7) dagen geven geen recht op een nieuwe garantie ter­mijn.

 

10.6             Opdrachtgever is verplicht de voor herstel/vervanging krach­tens de garantie in aanmerking komende zaken in een deugdelij­ke verpak­king verge­zeld van een schriftelijke en duidelij­ke klachtom­schrijving en een kopie van de factuur, naar het door Cook´s Mate opgegeven adres te sturen, tenzij anders is bepaald. Risico's van transport van de zaken, zowel naar Cook´s Mate als retour, zijn voor rekening van Opdracht­gever.

 

10.7             Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Cook´s Mate geen enkele garantie, direct dan wel indirect op de geleverde zaken verleend.

 

 

11                Goederen van toeleverancier

 

11.1             Indien en voor zover Cook´s Mate goederen van derden aan Op­drachtge­ver levert, zullen mits zulks door Cook´s Mate aan Opdrachtgever is meege­deeld, voor wat betreft die goederen de voor­waarden van die derden van toepassing zijn met terzij­de­stel­ling van de daarvan afwij­kende bepalingen in deze voor­waarden. Opdrachtge­ver aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voor­waarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij Cook´s Mate en Cook´s Mate zal deze aan Op­drachtgever op zijn verzoek toezenden.

 

11.2             Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdracht­gever en Cook´s Mate om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

 

 

12                Overdracht van rechten en verplichtingen

 

12.1             Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtin­gen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cook´s Mate.

 

12.2             Cook´s Mate is gerechtigd derden bij de uitvoering van de over­eenkomst in te schakelen.

 

 

13                Aansprakelijkheid

 

13.1             Cook´s Mate is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

 

13.2             In geval van een aan Cook´s Mate toerekenbare tekortko­ming in de nakoming van de overeen­komst, is Cook´s Mate uitslui­tend aan­spra­kelijk voor directe schade, mits opdracht­gever Cook´s Mate eerst onver­wijld en deugdelijk schrif­telijk in gebreke heeft ge­steld, waarbij Cook´s Mate een redelijke termijn wordt gegund alsnog aan haar verplich­tingen te vol­doen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) schade aan de geleverde goederen en (ii) schade aan andere eigen­dommen van Opdrachtgever.

 

13.3             De totale aansprakelijkheid van Cook´s Mate wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Op­drachtgever aan Cook´s Mate betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde goede­ren/diensten, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurte­nis.

 

13.4             De totale aansprakelijkheid van Cook´s Mate voor schade door dood of lichamelijk letsel en materiële beschadiging van zaken, dit laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, zal in geen geval meer bedragen dan hetgeen op grond van de door Cook´s Mate afgeslo­ten verzeke­rings­overeenkomst wordt uitge­keerd.

 

13.5             Cook´s Mate is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgscha­de, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door be­drijfsstagnatie. Voorts is Cook´s Mate nimmer aansprake­lijk voor enige indirecte schade die is ontstaan als gevolg van met behulp van door Cook´s Mate geleverde goederen gegenereerde gege­vens.

 

13.6             Cook´s Mate is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die op instructie van Opdracht­gever zijn belast met levering van zaken of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.

 

 

 

13.7             Cook´s Mate is niet aansprakelijk voor schade, die tijdens transport van retour gezonden zaken, van Opdrachtgever naar Cook´s Mate, is ontstaan. Indien goederen niet in origi­nele verpakking retour zijn verstuurd, is Cook´s Mate ook niet aan­sprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport naar Op­drachtgever.

 

 

14                Intellectuele eigendom

 

14.1             Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Cook´s Mate vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwer­pen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, schema's, materiaal­lijs­ten, documen­tatie en overige materialen berusten uitslui­tend bij Cook´s Mate of diens toeleve­rancier. Uitsluitend Cook´s Mate heeft het recht deze zaken, materi­alen, teksten e.d. als voornoemd te depone­ren. De aan Op­dracht­gever ver­strekte teksten, afbeeldingen, tekenin­gen, sche­ma's materi­aal­lijs­ten, documen­tatie en overige materialen en zaken e.d. als voornoemd mogen niet zonder uitdrukkelijke vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van Cook´s Mate, geheel noch gedeelte­lijk door Opdracht­ge­ver worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Cook´s Mate is bevoegd aan het geven van haar toestem­ming nader door haar te bepalen voor­waarden te verbinden, waaronder doch niet gelimi­teerd tot het betalen van een vergoe­ding aan Cook´s Mate.

 

14.2             Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden is Cook´s Mate ten opzichte van Opdrachtge­ver alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoor­schriften, inbreuk op rechten dan wel op rech­tens beschermende belangen van derden, indien deze voor­schriften, rechten of belangen in Nederland algemeen bekend zijn, of wanneer de Opdrachtgever Cook´s Mate uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Wordt Cook´s Mate zelf of terzake van een schen­ding op inbreuk, als hier bedoeld, door derden aange­sproken, dan is de Op­drachtge­ver op overeen­komstige wijze gehouden Cook´s Mate te vrijwaren en schade­loos te stellen.

 

 

15                Overmacht

 

15.1             Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schade­ver­goeding, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattin­gen voor haar rekening komt. Onder overmacht van Cook´s Mate wordt mede verstaan tekortko­mingen van toeleveran­ciers van Cook´s Mate, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Cook´s Mate liggen.

 

15.2             In geval van overmacht wordt de verplichting van de partij die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. In het geval de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortdu­ren, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder schadever­goeding te ontbinden.

 

 

16                Beëindiging

 

16.1             Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding door middel van rechterlijke tussen­komst slechts toe, indien Cook´s Mate na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schrif­telijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gegund wordt om alsnog haar verplichtingen na te komen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Opdrachtgever kan de over­eenkomst uitslui­tend ontbinden voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.

 

16.2             Cook´s Mate kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:

                             *         Opdrachtgever in staat van faillisse­ment wordt ver­klaard,

                             *         haar al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend of beslag     wordt gelegd op haar vermogens­be­standdelen;

                             *         Opdrachtgever 's onderneming wordt geliquideerd of beëindigd;

                             *         Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsver­plichting;

                             *         Indien de kredietrisico's voortvloeiende uit de overeenkomst naar het oordeel van Cook´s Mate niet of onvoldoende kunnen worden gedekt bij een door Cook´s Mate te bepalen instel­ling die zich met de verzekering van dergelijke risi­co's bezig­houdt.

                                       Cook´s Mate zal wegens ontbinding nimmer tot enige schade­vergoe­ding gehouden                      zijn.

 

16.3             Vóór ontbinding gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uit­voering van de overeenkomst geleverde zaken en verrich­te diensten worden op het moment van ontbinding direct op­eisbaar.

 

 

17                Export

 

17.1             Bij export van goederen voor/door opdrachtgever zijn de relevante ex­portbe­palingen van toepassing. Opdracht­ge­ver zal Cook´s Mate vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Opdrachtgever toe te rekenen overtre­dingen van de van toepas­sing zijnde exportbepalingen.

 

 

18                Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

18.1             Alle uit door Cook´s Mate gesloten over­eenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloei­ende geschillen tussen Cook´s Mate en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorge­legd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, voor zover wettelijke bepalin­gen zich niet daartegen verzetten.

 

18.2             Op alle overeenkomsten tussen Cook´s Mate en Op­drachtge­ver is Nederlands recht van toepassing.                  

 

* * * * * * *